Nasze warunki użytkowania

Prosimy przeczytać nasze warunki uczestnictwa i użytkowania

Ten regulamin musimy tu opublikować i konieczna jest Państwa akceptacja. Przed skorzystaniem z naszych usług należy przeczytać, zrozumieć i zaakceptować warunki regulaminu.

Mamy dwa różne regulaminy.

Następujące "Warunki użytkowania"są dla Państwa wiążące za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę Gigajob.com
 
Terms for Users
(Wersja 1.0 datowana na 08.10.2004 r.)
1. Informacje ogólne
Treść internetowa portalu Gigajob jest publikacją firmy Netzmarkt, z siedzibą w Erlangen w Bawarii, Niemcy. Przyjmuje się, że goście (zwani dalej „użytkownikami") akceptują w pełni następujące zasady i warunki korzystania ze wszystkich internetowych usług firmy Netzmarkt. Ponadto, pewne dodatkowe i/lub odbiegające punkty dot. korzystania z pewnych usług lub cech usługi mogą wejść w życie. Odsyła się do tych punktów, nawet przed próbą skorzystania z usługi lub cech usługi, o których mowa. Jeśli korzystasz z niniejszej witryny, uznajesz ważność tychże zasad i warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nie, nie możesz korzystać z naszej treści internetowej i musisz powstrzymać się od wchodzenia na naszą witrynę.
2. Warunkowe świadczenie naszych usług internetowych
Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej treści internetowej, nie płacąc nic na rzecz firmy Netzmarkt; automatycznie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Netzmarkt. Firma Netzmarkt zastrzega sobie prawo do zmiany, skasowania lub rozszerzenia wszystkich nieodpłatnych usług lub zobowiązań, całkowicie lub częściowo, dowolnie i bez uprzedniego zawiadomienia. W konsekwencji, użytkownicy ze swojej strony nie mogą mieć żadnych roszczeń co do wykorzystania lub dostępności usługi lub pewnych cech usługi; dopóki nie zawarli prawnie wiążącej pisemnej umowy z firmą Netzmarkt, w której firma Netzmarkt gwarantuje im świadczenie pewnych usług za opłatą.
3. Opóźnienia w realizacji zobowiązań
Firma Netzmarkt rekompensuje użytkownikowi pewne straty/roszczenia powstałe na skutek opóźnień w realizacji zobowiązań zgodnych z umową do maksymalnego zakresu płatności dokonanych przez niego/nią w ciągu ostatnich 24 miesięcy na rzecz firmy Netzmarkt, przed wystąpieniem tego rodzaju opóźnień w realizacji zobowiązań, za które już dokonał(a) płatności na rzecz firmy Netzmarkt.
4. Odpowiedzialność
Firma Netzmarkt nie poręcza za żadne informacje przesyłane za pomocą swojej infrastruktury; w szczególności za ich całość, poprawność lub istotność; nie są one wolne od praw osób trzecich. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy Netzmarkt, powstałe na skutek korzystania z treści (z powodu błędnych lub niekompletnych informacji) są w zasadzie wykluczone, jeśli nie ma dowodu lub umyślnego zaniedbania ze strony firmy Netzmarkt. Ma to zastosowanie do możliwych ważnych szkód wyrządzonych użytkownikowi podczas korzystania z niniejszej oferty internetowej. Bezpieczeństwo w sieciach, w których firma Netzmarkt publikuje swoją treść internetową, jest ograniczone. W konsekwencji, firma Netzmarkt nie zaakceptuje żadnej odpowiedzialności za błędy i zakłócenia, które istnieją w samym systemie lub innych systemach uczestników lub wewnętrznym systemie użytkownika. Dlatego też, powinni oni powstrzymać się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, które posiadają swoją podstawę prawną poza zakłóceniami związanymi z jedną ze stron w ramach uzgodnionych zobowiązań realizowanych przez firmę Netzmarkt. W szczególności, użytkownik powinien powstrzymać się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, które są spowodowane przez tzw. wirusy komputerowe, takie jak konie trojańskie. Z wyżej wspomnianych ograniczeń odpowiedzialności, przepisy wg ustępu 309 nr 7 (odpowiedzialność w razie utraty życia, uszkodzenia ciała, zdrowia i z powodu rażącego zaniedbania) i nr 8 BGB - Niemiecki Kodeks Cywilny (inna odpowiedzialność z powodu nierealizacji zobowiązania) pozostają nienaruszone.
5. Odnośniki/Odsyłacze do innych witryn
Firma Netzmarkt odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za hiperłącza na witrynach portalu Gigajob, które odnoszą się do witryn osób trzecich. Ponadto, firma Netzmarkt odcina się od całej treści internetowej osób trzecich. Użytkownik powinien nieodwołalnie powstrzymać się od pociągania firmy Netzmarkt do odpowiedzialności za nielegalną, mylącą, błędną lub niekompletną treść powiązanych witryn (i/lub za szkody, które im się przypisuje).
6. Prawa autorskie i znaki handlowe
Wszystkie prawa autorskie i znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli i wspomina się o nich na naszej witrynie wyłącznie w celach informacyjnych. Sama wzmianka o zastrzeżonym znaku handlowym nie powinno prowadzić do wniosku, że nie jest chroniona prawami osób trzecich.
7. Wkład ze strony osób trzecich
Internetowa treść portalu Gigajob składa się w większości z wkładu ze strony osób trzecich (np. teksty i obrazki), które firma Netzmarkt publikuje zwykle nieodpłatnie (np. ogłoszenia użytkowników). Niemożliwe jest przeszukiwanie i analizowanie przez firmę Netzmarkt takich treści pochodzących od osób trzecich, ani aktywne kontrolowanie bezpośrednie. Dlatego, firma Netzmarkt nie zaakceptuje również żadnej odpowiedzialności za to. Użytkownik powinien być świadomy tego, że może być wystawiony (w kontekście niniejszej witryny) na niepokojące treści, które mogą być obraźliwe, ordynarne lub niedopuszczalne. Jeśli wkład osoby trzeciej narusza prawa użytkownika, on/ona zobowiązuje się zgodnie z prawem do wszczęcia postępowania wyłącznie przeciwko sprawcy naruszenia prawa (np. autorowi odpowiedniego wkładu), a nie przeciwko firmie Netzmarkt.
8. Treści chronione
Niniejsza oferta internetowa wraz ze wszystkimi częściami (jak również ukrytymi bazami danych) jest chroniona prawem autorskim i przeznaczona wyłącznie do użytku indywidualnego, prywatnego. Jakikolwiek inny użytek, zwłaszcza włączenie do wewnętrznej sieci komputerowej lub oferty internetowej stanowi naruszenie praw, które będzie skutkować roszczeniem o zapłatę odszkodowania. Jakikolwiek komercyjny użytek z treści, danych lub elementów projektu witryny jest niedopuszczalny bez pisemnej zgody firmy Netzmarkt. Ma to zastosowanie szczególnie do kopii powstałych poprzez kopiowanie, tłumaczenie, a także do przechowywania lub przetwarzania w systemach elektronicznych.
9. Wyłączenie z gwarancji
Użytkownik korzysta z niniejszej oferty internetowej na swoje własne ryzyko. Usługi lub cechy usług, które w opinii firmy Netzmarkt są w każdym przypadku odpowiednie oferuje się zależnie od dostępności. Firma Netzmarkt nie gwarantuje, że usługi/cechy usług są zawsze dostępne bez zakłóceń, wolne od wad oraz na czas i niezawodne. W szczególności, firma Netzmarkt nie zapewnia poprawności i niezawodności informacji otrzymanych poprzez niniejszą ofertę internetową lub jakości towarów, usług lub informacji otrzymanych w związku z niniejszą ofertą internetową. Co więcej, firma Netzmarkt nie gwarantuje, że treści internetowe odpowiadają oczekiwaniom użytkowników. Pobieranie i inny rodzaj odbioru treści w związku z niniejszą ofertą internetową może odbywać się na własne ryzyko użytkownika. Tylko użytkownicy są odpowiedzialni za szkody poczynione w ich systemie komputerowym lub innych urządzeniach technicznych, za utratę danych lub inne szkody z powodu pobierania treści lub innych transakcji w związku z niniejszą ofertą internetową. Sugestie, jakie użytkownik otrzymuje w kontekście niniejszej oferty internetowej nie uzasadniają żadnej gwarancji ze strony firmy Netzmarkt chyba, że wcześniej uzgodniono inaczej w umowie.
10. Klauzula salwatoryjna
Jeśli poszczególne punkty niniejszych zasad i warunków nie odpowiadają istniejącym przepisom, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne punkty można zastąpić; jeśli to możliwe; tymi, które są ważne, aby spełnić pożądane cele gospodarcze i/lub prawne.
 

 

Jeśli chcą Państwo opublikować na Gigajob swój własny content, konieczna jest również akceptacja warunków użytkowania zanim będą mogli Państwo zamieścić swoje ogłoszenia (CV i/lub oferta pracy) .
 
Ogólne warunki dla abonenta
(Wersja 1.3 z 10.12.2006)
1. Ogólne
Serwis internetowy Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (zwany poniżej w skrócie: "Netzmarkt") z siedzibą w Erlangen/Bawaria umożliwia osobom odwiedzającym ten portal (w skrócie: użytkownikom) bezpłatną publikację własnych treści po zaakceptowaniu w całości i nieodwołalnie zamieszczonego poniżej regulaminu. Tym samym użytkownicy stają się "abonentami" portalu. Jeśli chcą Państwo zostać abonentem należy zaakceptować następujące zasady.
2. WARUNKI UŻYTKOWANIA
Abonent przeczytał i zaakceptował w pełni opublikowane na tym portalu internetowym Ogólne Warunki Użytkowania.
3. Zastrzeżenie niewykonania usługi
Netzmarkt zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanentnego zawieszenia,usunięcia bądź częściowego lub całościowego wyłączenia z użytkowania w każdym czasie i bez podania przyczyn wszelkich zamieszczonych treści w całości bądź w części.To prawo Netzmarkt abonent uznaje nieodwołalnie. Ponadto abonent rezygnuje zarówno z zaskarżania podejmowanych przez Netzmarkt decyzji dotyczących dopuszczania/ niedopuszczania treści bądź abonentów, jak też z jakichkolwiek roszczeń w związku z odwołaniem się przez Netzmarkt w swoim postępowaniu do tegoż zastrzeżenia jako podstawy prawnej.. b
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
Netzmarkt nie ma możliwości ze względu na wielką ilość dokładnie przeglądać,sprawdzać merytorycznie i sprawować czynną kontrolę nad wszystkimi zamieszczanymi przez abonentów treściami (dane, teksty, software, nagrania dźwiękowe, fotografie, grafiki, video bądź inne materiały). Z tego względu Netzmarkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treści abonentów.Tym samym wyłączną odpowiedzialność za publikowane i zamieszczane przez siebie prywatnie w ramach infrastruktury Netzmarkt treści ponosi sam abonent, który bezwłocznie zwalania Netzmarkt i/ lub zarząd z wszelkiej odpowiedzialności prawnej wobec osób trzecich w przypadku uznania przez nie, że poprzez cześć bądź całość treści zamieszczonych przez abonenta zostały naruszone ich prawa.
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich ustawowych postanowień a ponadto do wynagrodzenia Netzmarkt wszelkich szkód wynikłych ewentualnie z tychże nieprzestrzegania. W szczególności, lecz nie wyłącznie, abonent zobowiązuje się do starannego sprawdzenia, czy zamieszczane przez niego treści nie naruszają praw autorskich, praw marki i praw patentowych, prawa konkurencji, praw osobistych bądź prawa odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Ze względu na niebezpieczeństwo poniesienia uszczerbku na wizerunku Netzmarkt szczególną wrażliwość wykazuje wobec treści naruszających jedną z następujących norm prawnych: pornografia (§ 184 KK), podżeganie do nienawiści (§130 KK), obraza, pomówienie i oszczerstwo (§ 185-188 KK) nakłanianie do czynów karalnych (§ 130a KK). Na wypadek, gdyby abonent został prawomocnym wyrokiem skazany za naruszenie w ramach zamieszcznych przez siebie treści wyżej wymienionych norm prawnych, zobowiązuje się on już dzisiaj do świadczeń odszkodowawczych z tego tytułu na rzecz Netzmarkt.
Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za to,by o ile jego własne treści zawierają hyperlinki/ odnośniki do innych treści / stron internetowych osób trzecich odpowiadały one w takim samym stopniu warunkom regulaminu jak jego własne.
5. JAKOŚĆ MERYTORYCZNA
Abonent zobowiązuje się do zamieszczania treści z poszanowaniem praw osób trzecich.Ponadto zobowiązuje się do przedstawiania informacji w sposób zgodny z prawdą,całościowy, aktualny i na serio oraz do powstrzymania się od jakiegokolwiek obrażania czy też od nierzeczowego/ grubiańskiego sposobu wyrażania się.Ponadto niedozwolona jest w ramach zamieszczanych treści działalność reklamowa własna bądź też na rzecz osób trzecich , jak też wykorzystywanie portalu do jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej.
6. EDYTOWANIE TREŚCI
Netzmarkt zastrzega sobie prawo do dokonywania według swego uznania zmian, skrótów , uzupełnień i skreśleń w treściach abonenta. Abonent już dziś wyraża na to zgodę i potwierdza przeniesienie w całej pełni na Netzmarkt praw do dysponowania i edycji jego własnych treści.
7. PUBLIKACJA TREŚCI
Abonent zapewnia, że jest jedynym właścicielem wszystkich praw do zamieszczanych treści. W celu publikacji abonent czasowo dokonuje przeniesienia swoich praw na rzecz Netzmarkt w najwyższym dopuszczalnym ustawowo wymiarze. Netzmarkt te prawa przejmuje. Obejmują one oprócz zamierzonej publikacji treści w tym oraz w innych portalach internetowych również publikacje w formie newsletterów, printmediów, software bądź innych form medialnych. Publikacja dostarczonych treści nie stanowi podstawy do jakiegokolwiek roszczenia do wynagrodzenia (np.: honorarium, opłaty licencyjne, zwrot poniesionych kosztów etc.) ze strony abonenta wobec Netzmarkt. Oddaje on swoje teksty do dyspozycji wyłącznie bezpłatnie.
Netzmarkt ma swobodę zamieszczania treści abonenta w dowolnycm kontekście redakcyjnym.Netzmarkt nie jest zobowiązany do obrony praw abonenta wynikających z przepisów prawa autorskiego.
8. USUWANIE TREŚCI
Jeśli abonent pragnie po publikacji usunięcia bądź zmiany jego treści, dokonuje tego na swoim profilu .Nie istnieje możliwość zagwarantowania dokonania usunięcia/ zmiany po powiadomieniu inną drogą (e-mail, telefon, fax etc.)Pomyślne przeprowadzenie usunięcia/ zmiany następuje z pewnym opóźnieniem i widoczne jest początkowo jedynie na danym portalu. W przypadku przejęcia danych treści przez jakiekolwiek osoby trzecie (np: wyszukiwarki, katalogi internetowe, partnerów marketingowych Netzmarkt, printmedia itp.), Netzmarkt nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań do podjęcia działań wobec osób trzecich mających na celu usunięcie/ zmianę danej treści również wtedy, gdy do poddanego w wątpliwość wykorzystania danej treści doszło na skutek aktywności ze strony Netzmarkt, za jego zgodą bądż przyzwoleniem.
9. NADUŻYCIA ZE STRONY OSÓB TRZECICH
Ze względu na naturę internetu wszelkie treści abonenta (bądź ich poszczególne elementy)mogą zostać ściągnięte lub inaczej wykorzystane czy nadużyte w innym niezgodnym z ich pierwotnym przeznaczeniem celu.Netzmarkt zdecydowanie odmawia ponoszenia za to odpowiedzialności.Na wypadek wystąpienie takiego nadużycia ze strony osób trzecich abonent zobowiązuje się już dziś do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytyłu wobec Netzmarkt badź jego prezesów.
10. POUFNOŚC
Abonent zobowiązuje się do poufnego traktowania swojego hasła i nazwy użytkownika oraz nie podawania ich osobom trzecim. W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia danych dostępu należy niezwłocznie poinformować o tym Netzmarkt. Abonent zobowiązany jest do wylogowania się każdorazowo po skorzystaniu z portalu , jeśli dany komputer użytkowany jest również przez inne osoby.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH
W przypadku naruszenia ustalonych warunków uczestnictwa abonent ze skutkiem natychmiastowym zwalnia Netzmarkt i jego prezesów z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osób trzecich.
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W STOSUNKACH WEWNĘTRZNYCH
W przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku regulaminu abonent zobowiązany jest do odszkodowania wobec Netzmarkt.
Netzmarkt wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty czy szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
Odpowiedzialność Netzmarkt wobec abonenta ograniczona jest w swej wysokości do kwoty zapłaconej Netzmarkt przez abonenta za świadczenia w ramach rzeczonego serwisu w porzedzających 24 miesiącach.
Wymienione powyżej ograniczenia odpowiedzialności pozostają bez wpływu na ważność postanowień prawa § 309 Nr. 7( odpowiedzialność karna w przypadku naruszenia życia,ciała,zdrowia i ciężkich przewinień) oraz nr. 8 Kodeksu Cywilnego(inna odpowiedzialność wynikająca z zaniechania obowiązków).
13. PRZECHOWYWANIE DANYCH O KONTAKTACH
Abonent wyraża zgodę na przechowywanie przez Netzmarkt danych dotyczących kontaktów (jak np.: adres IP, data, godzina)związanych z przekazaniem treści abonenta. Na wypadek, jeśli jakakolwiek osoba trzecia w uwiarygodni wobec Netzmarkt, iż poprzez zamieszczoną treść naruszone zostały jej prawa,abonent udziela już dziś Netzmarkt pełnomocnictwa do przekazania tychże danych na żądanie osobom trzecim.
14. OCHRONA DANYCH/PRIVACY
Abonent został poinformowany , że zgodnie z §33 . Ustęp 1 Ustawy Federalnej o Ochronie Danych jak też § 4 Zarządzenia o Ochronie Danych Teleadresowych Netzmarkt przechowuje w formie odczytywalnej komputerowo i przetwarza automatycznie jego adres w celu realizacji zadań wynikających z umowy O ile w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobistych lub firmowych (adres e-mail, nazwiska, adresy), udostępnienie danych ze strony abonenta następuje wyłącznie dobrowolnie.
Netzmarkt traktuje dane abonentów jako poufne, nie może jednak wykluczyć niebezpieczeństwa wyśledzenia, zmiany lub usunięcia danych na skutek awarii, uszkodzeń technicznych, działania hakerów itd. Netzmarkt nie jest zobowiązany do archiwizowania i przechowywania jakichkolwiek danych. Netzmarkt nie ponosi odpowiedzialności za odzyskanie danych.
15. Klauzula salwatoryjna
Jeśli poszczególne punkty niniejszych zasad i warunków nie odpowiadają istniejącym przepisom, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne punkty można zastąpić; jeśli to możliwe; tymi, które są ważne, aby spełnić pożądane cele gospodarcze i/lub prawne.
 
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia płatnych usług w Gigajob

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy z Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpieniu od umowy muszą nas Państwo poinformować w oparciu o jednoznaczne oświadczenie (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) dotyczące swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, że odeślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich płatności, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu przez Państwa od umowy. Przy dokonywaniu zwrotu płatności stosujemy tę samą formę płatności, z jakiej skorzystali Państwo, dokonując pierwotnej płatności, chyba że wyraźnie ustalono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty z tytułu zwrotu płatności.

Jeżeli wystąpili Państwo o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo zapłacić nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało wykonane do czasu zawiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym zakresem usług przewidzianach w umowie.
 
Ustalenia regulaminu sformułowano w języku prawniczym, w związku tym nie zawsze są one łatwe do zrozumienia.Mimo to pozostają one wiążące dla Państwa. Prosimy o ich uważne przeczytanie. Na innych utworzonych przez nas stronach wyjaśniamy " prostym językiem", jak najlepiej korzystać z Gigajob. Strony te służą jedynie do pomocy Państwu. Jeśli jakiekolwiek zawarte na nich informacje pozostawałyby w sprzeczności z regulaminem prawnym, ostatecznie obowiązujące są zawsze ustalenia prawne.Dziękujemy za zrozumienie z Państwa strony.

Gigajob dla kandydatów
Pomoc: FAQ dla poszukujących pracy

Gigajob dla pracodawców
Reguły zamieszczania ogłoszeń
Pomoc: FAQ dla pracodawców

Gigajob dla rekruterów
Pomoc: FAQ dla rekruterów